Przerwa techniczna w dniach 2-10 lutego 2024r. Zamówienia złożone z tym terminie zostaną nadane najpóźniej 13-14 lutego 2024r.

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.primka.pl
Sklep internetowy www.primka.pl jest prowadzony przez firmę:
primka.pl Aneta Baran 41-940 Piekary Śląskie, ul. M.Reja 9, wpisaną do bazy przedsiębiorców CEIDG,  NIP: 4980176105.
SŁOWNICZEK:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.primka.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
Sklep Internetowy www.primka.pl – prowadzony przez primka.pl Aneta Baran sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.primka.pl.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym www.primka.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa:
- zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.primka.pl;
- zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.primka.pl;
- warunki składania zamówień na produkty oferowane przez primka.pl i dostępne w Sklepie Internetowym www.primka.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
- uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
- zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.primka.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do  Internetu i przeglądarką internetową (np.Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym www.primka.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego www.primka.pl  zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.primka.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.primka.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.primka.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.primka.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.primka.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
Rejestracja
Niniejszy regulamin określa:
- wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
- składanie zamówień z wykorzystaniem danych wprowadzonych przez Klienta;
- tworzenie listy zakupów;
- przeglądanie historii zamówień;
- dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
- korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.primka.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, primka.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
Rejestracja w Sklepie Internetowym www.primka.pl , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.primka.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z primka.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.primka.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym www.primka.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.primka.pl należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z właściciel Sklepu Internetowego. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z primka.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
primka.pl jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. primka.pl jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
- naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.primka.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
- inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
- powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
- uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez primka.pl zgodnie z treścią zamówienia.
O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.primka.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez primka.pl. Anulowanie następuje w ciągu jednego dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, primka.pl zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.primka.pl
Logowanie do Sklepu Internetowego www.primka.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. 
Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
- loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.primka.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym www.primka.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
Informacje o produktach
Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.primka.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.primka.pl:
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
- nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
- primka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów.      Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
- primka.pl może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
- Ceny podane w Sklepie Internetowym www.primka.pl nie są cenami obowiązującymi w sklepie stacjonarnym primka.pl i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepie stacjonarnym primka.pl.
Warunki składania i realizacji zamówień
Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.primka.pl przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia należy:
- zalogować się do Sklepu Internetowego www.primka.pl ;
- wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
- wybrać sposób dostawy;
- w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
- wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
- wybrać formę płatności;
- kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” 
Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez primka.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem primka.pl o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a primka.pl do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. primka.pl ma siedem dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez primka.pl otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym primka.pl nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a primka.pl nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, primka.pl jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że primka.pl jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.
W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana w części, primka.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie.
Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, primka.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez primka.pl i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
Modyfikacje zamówienia
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną skompletowane. 
Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez zamówienie statusu „wysyłka”/
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym www.primka.pl mogą być opłacone:
- z góry przelewem,
- przy odbiorze przedmiotu zamówienia,
Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
Płatności z góry mogą być uiszczane przelewem bankowym.
W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez primka.pl pełnej płatności.
W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym  www.primka.pl.
Realizacja zamówień
Primka.plj zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.primka.pl informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 
Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi
primka.pl jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. primka.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
primka.pl w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez primka.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do primka.pl i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
reklamację z tytułu rękojmi - reklamowany produkt – wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres primka.pl 41-940 Piekary Śląskie, M.Reja 9.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – primka.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny primka.pl zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność primka.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku primka.pl wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. primka.pl może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność primka.pl z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność primka.pl za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
Warunki gwarancji
Produkty sprzedawane przez primka.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady.
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z primka.pl
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.primka.pl w ciągu czternastu dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia zamówienia do Konsumenta.
Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować primka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu primka.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. primka.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi.
Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez primka.pl, spółka nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt primka.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 
Zwrot należności Klientom
primka.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
-anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
- zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej;
- uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
- nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie punktem niniejszego regulaminu, primka.pl zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże primka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
primka.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
Dane osobowe
Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym www.primka.pl przetwarzane są przez primka.pl Aneta Baran ul. M.Reja9 , 41-940 Piekary Śląskie (administrator danych).
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów. primka.pl przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.primka.pl.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. 
Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.primka.pl poświęconej polityce prywatności.
Postanowienia końcowe
O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, primka.pl nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a primka.pl, między innymi zwracając się do miejskiego rzecznika konsumentów. 
W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy  www.primka.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy www.primka.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
Językiem umów zawieranych z primka.pl jest język polski.
primka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
- konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
- konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
- konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
- zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
Regulamin Sklepu Internetowego www.primka.pl
Sklep internetowy www.primka.pl jest prowadzony przez firmę:
primka.pl Aneta Baran 41-940 Piekary Śląskie, ul. M.Reja 9, wpisaną do bazy przedsiębiorców CEIDG,  NIP: 4980176105.
SŁOWNICZEK:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.primka.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
Sklep Internetowy www.primka.pl – prowadzony przez primka.pl Aneta Baran sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.primka.pl.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym www.primka.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa:
- zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.primka.pl;
- zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.primka.pl;
- warunki składania zamówień na produkty oferowane przez primka.pl i dostępne w Sklepie Internetowym www.primka.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
- uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
- zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.primka.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do  Internetu i przeglądarką internetową (np.Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym www.primka.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego www.primka.pl  zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.primka.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.primka.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.primka.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.primka.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.primka.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.primka.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
Rejestracja
Niniejszy regulamin określa:
- wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
- składanie zamówień z wykorzystaniem danych wprowadzonych przez Klienta;
- tworzenie listy zakupów;
- przeglądanie historii zamówień;
- dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
- korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.primka.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, primka.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
Rejestracja w Sklepie Internetowym www.primka.pl , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.primka.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z primka.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.primka.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym www.primka.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.primka.pl należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z właściciel Sklepu Internetowego. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z primka.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
primka.pl jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. primka.pl jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
- naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.primka.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
- inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
- powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
- uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez primka.pl zgodnie z treścią zamówienia.
O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.primka.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez primka.pl. Anulowanie następuje w ciągu jednego dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, primka.pl zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.primka.pl
Logowanie do Sklepu Internetowego www.primka.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. 
Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
- loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.primka.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym www.primka.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
Informacje o produktach
Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.primka.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.primka.pl:
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
- nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
- primka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów.      Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
- primka.pl może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
- Ceny podane w Sklepie Internetowym www.primka.pl nie są cenami obowiązującymi w sklepie stacjonarnym primka.pl i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepie stacjonarnym primka.pl.
Warunki składania i realizacji zamówień
Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.primka.pl przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia należy:
- zalogować się do Sklepu Internetowego www.primka.pl ;
- wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
- wybrać sposób dostawy;
- w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
- wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
- wybrać formę płatności;
- kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” 
Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez primka.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem primka.pl o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a primka.pl do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. primka.pl ma siedem dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez primka.pl otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym primka.pl nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a primka.pl nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, primka.pl jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że primka.pl jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.
W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana w części, primka.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie.
Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, primka.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez primka.pl i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
Modyfikacje zamówienia
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną skompletowane. 
Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez zamówienie statusu „wysyłka”/
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym www.primka.pl mogą być opłacone:
- z góry przelewem,
- przy odbiorze przedmiotu zamówienia,
Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
Płatności z góry mogą być uiszczane przelewem bankowym.
W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez primka.pl pełnej płatności.
W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym  www.primka.pl.
Realizacja zamówień
Primka.plj zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.primka.pl informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 
Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi
primka.pl jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. primka.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
primka.pl w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez primka.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do primka.pl i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
reklamację z tytułu rękojmi - reklamowany produkt – wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres primka.pl 41-940 Piekary Śląskie, M.Reja 9.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – primka.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny primka.pl zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność primka.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku primka.pl wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. primka.pl może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność primka.pl z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność primka.pl za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
Warunki gwarancji
Produkty sprzedawane przez primka.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady.
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z primka.pl
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.primka.pl w ciągu czternastu dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia zamówienia do Konsumenta.
Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować primka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu primka.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. primka.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi.
Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez primka.pl, spółka nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt primka.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 
Zwrot należności Klientom
primka.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
-anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
- zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej;
- uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
- nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie punktem niniejszego regulaminu, primka.pl zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże primka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
primka.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
Dane osobowe
Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym www.primka.pl przetwarzane są przez primka.pl Aneta Baran ul. M.Reja9 , 41-940 Piekary Śląskie (administrator danych).
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów. primka.pl przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.primka.pl.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. 
Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.primka.pl poświęconej polityce prywatności.
Postanowienia końcowe
O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, primka.pl nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a primka.pl, między innymi zwracając się do miejskiego rzecznika konsumentów. 
W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy  www.primka.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy www.primka.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
Językiem umów zawieranych z primka.pl jest język polski.
primka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
- konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
- konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
- konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
- zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
21.05.2018r.